Vernietiging van verkiezingsdocumenten

Enkele verkiezingsdocumenten moeten bewaard tot nu de geldigheidsverklaring van de verkiezingen.

De stembiljetten van verkiezingen worden bewaard door de voorzitter van het kantonhoofdbureau.

De niet-gebruikte stembiljetten zijn aan de Provinciegouverneur toegezonden.

Na geldigverklaring van de verkiezingen mogen deze documenten worden vernietigd. 

Op dezelfde wijze moeten, wat betreft de elektronische stemming met papieren bewijsstuk:

-              alle geheugendragers van de elektronische kieskantons, die door het College van deskundigen worden bewaard, worden gewist;

-              de in de stembussen gevonden stembiljetten, die bewaard worden bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg of van het vredegerecht, worden vernietigd;

-              de teruggenomen stembiljetten, die bewaard worden bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg of het vredegerecht, worden vernietigd.   

De overige documenten die volgens art 179 van het KWB aan de vredegerechten/rechtbank van eerste aanleg werden bezorgd en/of die zich nog bij de gemeente bevinden, mogen worden vernietigd vanaf 6 maanden na de geldigverklaring van de verkiezingen.

U bent vrij te bepalen op welke wijze deze vernietiging gebeurt. Er moet een proces-verbaal van vernietiging worden opgemaakt.

De kosten van de vernietiging kunnen overeenkomstig artikel 130 van het KWB aan de provinciegouverneur worden overgemaakt.