EU-BURGER IN BELGIË ?

Kom dan op 26 mei 2019 stemmen voor het Europees Parlement !

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Indien u een Europese burger bent die in België verblijft, kunt u in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zult u niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.
De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van uw gemeenten moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend.
Ter info: op 26 mei 2019 zullen de Belgische kiezers ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten kiezen.

WIE KAN OP 26 MEI 2019 STEMMEN ?

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet u aan vijf voorwaarden voldoen :

 1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten ;
 2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben ;
 3. Minstens 18 jaar oud zijn ;
 4. Over stemrecht beschikken ;
 5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.
 1. Nationaliteit

  Om te mogen stemmen moet u op de datum van de verkiezing van het Europees Parlement onderdaan zijn van een de 27 lidstaten die samen met België de Europese Unie vormen : Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Slovenië of Zweden.
  Aan de nationaliteitsvoorwaarde moet ten laatste op 1 maart 2019 (dag waarop de kiezerslijsten afgesloten worden) voldaan zijn.

  Opgelet - Voor de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk: Als de Brexit afgerond is voor 26 mei 2019 en u bent ingeschreven om te stemmen in België, zal uw inschrijving worden geannuleerd, aangezien u niet meer voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

 2. Verblijfplaats

  U moet ook ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar u in België verblijft. Deze voorwaarde moet ten laatste op 1 maart 2019 vervuld zijn.

 3. Leeftijd

  Om te mogen stemmen moet u minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezing (26 mei 2019).

 4. Stemrecht hebben

  Om te mogen stemmen mag u u niet bevinden in een van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht die door de Belgische wet voorzien worden. Bovendien mag u in uw land van herkomst uw stemrecht niet verloren hebben door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing.

 5. Kiezerslijst

  U moet ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft. Te dien einde vult u het formulier C/1 dat u bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats kan bekomen in. Dit formulier kan ook op de federale website voor de verkiezingen afgedrukt worden (www.verkiezingen.fgov.be).

  Uiterlijk op 28 februari 2019 moet u

  • het ingevulde formulier afgeven in het gemeentehuis
  • of per brief of mail versturen.

   Om de juridische geldigheid van uw inschrijving per mail te garanderen, nodigen wij u uit om de volgende procedure te volgen :

   • Vul het inschrijvingsformulier op elektronische wijze in.
   • Registreer uw inschrijvingsformulier in een PDF-formaat(met behulp van een applicatie zoals « PDF Creator »).
   • Onderteken dit PDF-bestand met uw elektronische verblijfskaart (in een lezer voor PDF-bestanden moet u de tool voor het plaatsen van de handtekening gebruiken).
   • Stuur dit ondertekend PDF-bestand per mail naar uw gemeentebestuur.

   De elektronische handtekening die met behulp van uw elektronische verblijfskaart gezet wordt, heeft dezelfde wettelijke waarde als een handgeschreven handtekening.

  Het gemeentebestuur zal uw aanvraag op basis van de op het formulier vermelde elementen onderzoeken.

  Wanneer u door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt zult u een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

  Zodra uw inschrijving op de kiezerslijst zal zijn goedgekeurd zult u, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht zijn om op 26 mei 2019 te gaan stemmen. U zult dan niet meer kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

Indien u later opnieuw wenst deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst zult u de intrekking van uw inschrijving bij de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft kunnen aanvragen. Dit kan ook om een andere reden gedaan worden. Deze aanvraag zal echter niet tussen 1 maart 2019 en 26 mei 2019 kunnen worden ingediend.

Indien u in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen heeft ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) en u toen als kiezer erkend werd hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Uw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

U kunt deze inschrijving verifiëren bij uw gemeentebestuur, of op de applicatie Mijn DOSSIER, op het adres https://www.mijndossier.rrn.fgov.be (tab « Mijn gegevens » ► « Verkiezingen »), met behulp van uw elektronische verblijfstitel, uw PIN-code en een elektronische kaartlezer.

Het College van burgemeester en schepenen kan ook beslissen dat u niet erkend wordt als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven.

Deze beslissing wordt u dan officieel en schriftelijk meegedeeld. De beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep. U kunt informatie over de beroepsprocedure bij uw gemeentebestuur vinden, of op de site www.verkiezingen.fgov.be (tab « Kiezer »).

HOE STEM IK GELDIG?

Om geldig te stemmen mag u slechts binnen één lijst stemmen. Dit kan op twee verschillende manieren gedaan worden :

 • Door een stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem) ;
 • Door een stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem).

Indien u tegelijkertijd een lijststem en één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, wordt met de lijststem geen rekening gehouden.

Indien u stemmen (lijst-of naamstemmen) op verschillende lijsten uitbrengt zal uw stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld.

U vindt de verklarende video via deze link : https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-hoe-stemmen/stemming-op-papier
(Enkel beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits)

ELEKTRONISCHE STEMMING

Op 26 mei 2019 zullen 156 gemeenten in het Vlaams Gewest, alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenten de verkiezingen organiseren op stemcomputers met papieren bewijsstuk, terwijl alle Waalse gemeenten en 152 gemeenten in het Vlaams Gewest verkiezingen via een « papieren » stemming zullen organiseren.

Om te weten of u in uw gemeente met een computer kunt stemmen kunt u contact opnemen met de dienst Verkiezingen van uw gemeente.

HOE KAN IK MET EEN COMPUTER STEMMEN ?

U vindt de verklarende video via deze link : https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-hoe-stemmen/elektronisch-stemmen
(Enkel beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits)

HOE ZICH KANDIDAAT STELLEN?

Om uw recht om verkozen te worden uit te kunnen oefenen en in België voor het Europees Parlement te kunnen worden verkozen moet u :

 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en uw woonplaats in één van de lidstaten hebben ;
 • Opgenomen zijn als kandidaat op een Belgische lijst die door een Belgisch kieshoofdbureau aanvaard wordt, na indiening bij dit bureau op 29 of 30 maart 2019 ;
 • Een schriftelijke en ondertekende verklaring overhandigen aan het kieshoofdbureau, met vermelding van het adres van uw hoofdverblijfplaats, uw nationaliteit, uw geboorteplaats en geboortedatum. In deze verklaring bevestigt u eveneens dat u geen kandidaat bent in een andere lidstaat en dat u op de datum van de verkiezing (26 mei 2019) niet ontzet bent uit of geschorst bent van uw recht om verkozen te worden in deze Staat ;
 • De leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op 26 mei 2019 ;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten op 26 mei 2019.

Het modelformulier voor kandidaatstelling is terug te vinden op de website Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (www.verkiezingen.fgov.be).

MEER INFORMATIE?

Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst Verkiezingen van uw gemeentebestuur.

U kunt ook de website Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken raadplegen (www.verkiezingen.fgov.be), of contact opnemen met de Helpdesk van de dienst Verkiezingen : 02/518 21 16 - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.