STE EURÓPSKY(-A) OBČAN(OBČIANKA) S TRVALÝM POBYTOM V BELGICKU?

Tak príďte 26. mája 2019 na voľby do Európskeho parlamentu!

V nedeľu 26. mája 2019 sa v 27 členských štátoch Európskej únie budú voliť poslanci Európskeho parlamentu.

Ak ste európsky(-a) občan(občianka) s trvalým pobytom v Belgicku, môžete sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu v Belgicku a voliť kandidátov uvedených na belgických kandidačných listinách. V tom prípade sa však na voľbách do Európskeho parlamentu nemôžete zúčastniť vo svojej krajine pôvodu.
Žiadosť o zápis na zoznam voličov svojej obce musíte podať najneskôr 28. februára 2019.
Pre informáciu, Belgickí voliči si budú 26. mája 2019 voliť aj svojich zástupcov do Poslaneckej snemovne a do parlamentov spoločenstva a regiónu.

KTO MÔŽE VOLIŤ 26. MÁJA 2019?

Ak sa na týchto voľbách chcete zúčastniť ako európsky(-a) občan(občianka), musíte splniť týchto päť podmienok:

 1. byť štátnym(-ou) príslušníkom(-íčkou) členského štátu Európskej únie;
 2. mať hlavné bydlisko v belgickej obci;
 3. mať aspoň 18 rokov;
 4. mať právo voliť;
 5. byť zapísaný(-á) na zozname voličov.
 1. Štátna príslušnosť

  Voliť môžete len v prípade, že ste štátnym(-ou) občanom(občiankou) jedného z 27 členských štátov, ktoré budú v deň volieb tvoriť Európsku úniu spolu s Belgickom: Bulharska, Cypru, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švédska alebo Talianska.
  Podmienku štátnej príslušnosti treba splniť najneskôr 1. marca 2019, teda v deň uzavretia volebných zoznamov.

  Upozornenie pre štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva: ak sa „brexit“ uskutoční skôr než 26. mája 2019 a budete zaregistrovaný(-á) na voľby v Belgicku, vaša registrácia sa zruší, lebo už nebudete mať splnenú podmienku štátnej príslušnosti.

 2. Trvalý pobyt

  Okrem toho musíte byť zapísaný(-á) v registri obyvateľov alebo v registri cudzincov belgickej obce, v ktorej máte pobyt. Túto podmienku treba splniť najneskôr 1. marca 2019.

 3. Vek

  Voliť budete môcť v prípade, že v deň volieb, teda 26. mája 2019, budete mať dovŕšený vek 18 rokov.

 4. Právo voliť

  Voliť môžete, len ak nie ste pozbavený(-á) volebných práv ani nemáte pozastavené volebné práva stanovené v belgických právnych predpisoch. Nesmiete byť navyše pozbavený(-á) ani práva voliť vo svojej krajine pôvodu prostredníctvom individuálneho súdneho rozhodnutia ani správneho rozhodnutia.

 5. Zoznam voličov

  Musíte byť zapísaný(-á) na zozname voličov obce, v ktorej máte hlavný pobyt. Na tento účel vyplníte formulár C/1, ktorý môžete získať od správy obce, v ktorej máte hlavný pobyt, alebo si ho vytlačiť z federálneho internetového sídla volieb (www.elections.fgov.be).

  Je potrebné, aby ste najneskôr 28. februára 2019

  • buď predložili vyplnený formulár obecnému úradu,
  • alebo ho odoslali poštou či e-mailom.

   Na zaistenie právnej platnosti vašej e-mailovej registrácie vám odporúčame, aby ste postupovali takto:

   • elektronicky vyplňte registračný formulár,
   • uložte registračný formulár vo formáte PDF (pomocou aplikácie, akou je napríklad PDF Creator),
   • podpíšte súbor vo formáte PDF pomocou svojho elektronického povolenia na pobyt (v čítačke súborov PDF musíte použiť nástroj na umiestnenie podpisu),
   • e-mailom odošlite tento podpísaný súbor PDF svojej obecnej správe.

   Elektronický podpis uvedený prostredníctvom elektronického povolenia na pobyt má rovnakú právnu silu ako vlastnoručný podpis.

  Obecná správa preskúma vašu žiadosť na základe údajov, ktoré uvediete v tomto formulári.

  Pokiaľ Rada obecného zastupiteľstva schváli vašu žiadosť o zápis medzi voličov, bude vám doručené oficiálne stanovisko obce.

  Od chvíle, keď sa schváli váš zápis na zoznam voličov, budete právne povinný(-á) ísť 26. mája 2019 k urnám v súlade s povinnosťou voliť v Belgicku. Na voľbách do Európskeho parlamentu sa teda nebudete môcť zúčastniť vo svojej krajine pôvodu.

Ak sa neskôr budete chcieť znova zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu vo svojej krajine pôvodu alebo na to budete mať iný dôvod, budete môcť požiadať o stiahnutie svojej registrácie v obci, kde ste si zriadili hlavné bydlisko. Túto žiadosť teda nebudete môcť podať v období medzi 1. marcom 2019 a 26. májom 2019.

Ak ste podali žiadosť o zápis na zoznam voličov v súvislosti s európskymi voľbami už v minulosti (napríklad v súvislosti s európskymi voľbami, ktoré sa konali 25. mája 2014) a vaša žiadosť o zápis medzi voličov bola vtedy schválená, nemusíte už podávať novú žiadosť. Váš zápis na zoznam voličov sa uchová a ostane v platnosti pre všetky budúce európske voľby.

Tento zápis si môžete overiť v rámci svojej obecnej správy alebo v aplikácii Mon DOSSIER na adrese https://www.mondossier.rrn.fgov.be (karta „Mes données“ ► „Élections“) prostredníctvom svojho elektronického povolenia na pobyt, kódu PIN a čítačky elektronických kariet.

Rada obecného zastupiteľstva môže rozhodnúť, že vašu žiadosť neschváli a nebudete teda zapísaný(-á) na zoznam voličov.

O tomto rozhodnutí budete informovaný(-á) úradnou cestou a písomne. Proti tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať. Informácie o odvolacom postupe sa môžete dozvedieť od svojej obecnej správy alebo na www.elections.fgov.be (karta „Électeurs“).

AKO ODOVZDAŤ PLATNÝ HLAS?

Ak má byť váš hlas platný, musíte ho odovzdať v rámci jedného zoznamu. Môžete to urobiť dvomi spôsobmi:

 • odovzdaním hlasu prostredníctvom políčka vo vrchnej časti zoznamu (hlasovanie za zoznam),
 • odovzdaním hlasu prostredníctvom políčka pri mene jedného alebo viacerých kandidátov (hlasovanie za meno).

Pokiaľ budete hlasovať za zoznam a zároveň v tomto zozname odovzdáte jeden alebo viacero hlasov za meno, hlasovanie za zoznam sa nebude brať do úvahy.

Pokiaľ budete hlasovať (za zoznam alebo za meno) na rôznych zoznamoch, váš hlas sa bude považovať za neplatný a nezapočíta sa.

Pozrite si video s vysvetlením na tomto odkaze: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(dostupné iba vo francúzskom, v holandskom a nemeckom jazyku)

ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE

V 156 obciach v regióne Flámsko, vo všetkých obciach v regióne Brusel-hlavné mesto, ako aj v nemecky hovoriacich obciach sa 26. mája 2019 uskutočnia voľby cez počítač s papierovým potvrdením, zatiaľ čo vo všetkých obciach v regióne Valónsko, ako aj v 152 obciach v regióne Flámsko sa uskutočnia tzv. papierové voľby.

Ak chcete zistiť, či môžete pomocou počítača voliť vo svojej obci, môžete sa obrátiť na volebnú komisiu svojej obce.

AKO HLASOVAŤ POMOCOU POČÍTAČA?

Pozrite si video s vysvetlením na tomto odkaze: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(dostupné iba vo francúzskom, v holandskom a nemeckom jazyku)

AKO SA UCHÁDZAŤ O KANDIDATÚRU?

Ak si chcete uplatniť právo kandidovať a byť zvolený(-á) do Európskeho parlamentu v Belgicku, musíte:

 • byť štátnym(-ou) príslušníkom(-čkou) členskej krajiny Európskej únie a mať trvalé bydlisko v jednom z členských štátov,
 • byť uvedený(-á) ako kandidát(-ka) na belgickej kandidačnej listine, ktorú schválila hlavná belgická volebná komisia po tom, ako bola kandidačná listina tejto komisii predložená 29. alebo 30. marca 2019,
 • predložiť hlavnej volebnej komisii písomné a podpísané vyhlásenie, v ktorom bude uvedené vaše hlavné bydlisko, štátna príslušnosť, miesto a dátum narodenia. Týmto vyhlásením takisto potvrdzujete, že nekandidujete v inom členskom štáte a že ste v tomto štáte k dátumu volieb (26. máj 2019) neboli zbavený(-á) práva byť volený(-á) ani vám toto právo nebolo pozastavené,
 • mať k 26. máju 2019 dovŕšený vek 21 rokov,
 • disponovať k 26. máju 2019 občianskymi a politickými právami.

Šablóna formulára žiadosti sa nachádza na webovom sídle volieb vnútornej federálnej verejnej správy (www.elections.fgov.be).

POTREBUJETE ĎALŠIE INFORMÁCIE?

Obráťte sa na volebnú komisiu svojej obecnej správy.

Môžete si takisto pozrieť webové sídlo volieb vnútornej federálnej verejnej správy www.elections.fgov.be alebo sa obrátiť na asistenčnú službu volebnej komisie: 02/518 21 16 – helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.