STE EURÓPSKY(-A) OBČAN(OBČIANKA) S TRVALÝM POBYTOM V BELGICKU?

Tak príďte 9. júna 2024 na voľby do Európskeho parlamentu!

 

V nedeľu 9. júna 2024 sa v 27 členských štátoch Európskej únie budú voliť poslanci Európskeho parlamentu.

Ak ste európsky(-a) občan(občianka) s trvalým pobytom v Belgicku, môžete sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu v Belgicku a voliť kandidátov uvedených na belgických kandidačných listinách. V tom prípade sa však na voľbách do Európskeho parlamentu nemôžete zúčastniť vo svojej krajine pôvodu.

Žiadosť o zápis na zoznam voličov svojej obce musíte podať najneskôr 31. marca 2024.

Pre informáciu, Belgickí voliči si budú 9. júna 2024 voliť aj svojich zástupcov do Poslaneckej snemovne a do parlamentov spoločenstva a regiónu.

KTO MÔŽE VOLIŤ 9. JÚNA 2024?

Ak sa na týchto voľbách chcete zúčastniť ako európsky(-a) občan(občianka), musíte splniť týchto päť podmienok:

 1. byť štátnym(-ou) príslušníkom(-íčkou) členského štátu Európskej únie;
 2. mať hlavné bydlisko v belgickej obci;
 3. mať aspoň 16 rokov;
 4. mať právo voliť;
 5. byť zapísaný(-á) na zozname voličov (minimálny vek na registráciu: 14 rokov).

 

 1. Štátna príslušnosť

  Voliť môžete len v prípade, že ste štátnym(-ou) občanom(občiankou) jedného z 26 členských štátov, ktoré budú v deň volieb tvoriť Európsku úniu spolu s Belgickom: Bulharska, Cypru, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Švédska alebo Talianska.

  Podmienku štátnej príslušnosti treba splniť najneskôr 1. apríla 2024, teda v deň uzavretia volebných zoznamov.

 2. Trvalý pobyt

  Okrem toho musíte byť zapísaný(-á) v registri obyvateľov alebo v registri cudzincov belgickej obce, v ktorej máte pobyt. Túto podmienku treba splniť najneskôr 1. apríla 2024.

 3. Vek

  Voliť budete môcť v prípade, že v deň volieb, teda 9. júna 2024, budete mať dovŕšený vek 16 rokov.

 4. Právo voliť

  Voliť môžete, len ak nie ste pozbavený(-á) volebných práv ani nemáte pozastavené volebné práva stanovené v belgických právnych predpisoch. Nesmiete byť navyše pozbavený(-á) ani práva voliť vo svojej krajine pôvodu prostredníctvom individuálneho súdneho rozhodnutia ani správneho rozhodnutia.

 5. Zoznam voličov

  Musíte byť zapísaný(-á) na zozname voličov obce, v ktorej máte hlavný pobyt. Na tento účel vyplníte formulár C/1, online na www.inscription.elections.fgov.be alebo ktorý môžete získať od správy obce, v ktorej máte hlavný pobyt.

  Je potrebné, aby ste najneskôr 31. marca 2024

   

  Obecná správa preskúma vašu žiadosť na základe údajov, ktoré uvediete v tomto formulári.

  Pokiaľ Rada obecného zastupiteľstva schváli vašu žiadosť o zápis medzi voličov, bude vám doručené oficiálne stanovisko obce.

  Od chvíle, keď sa schváli váš zápis na zoznam voličov, budete právne povinný(-á) ísť 9. júna 2024 k urnám v súlade s povinnosťou voliť v Belgicku. Na voľbách do Európskeho parlamentu sa teda nebudete môcť zúčastniť vo svojej krajine pôvodu.

  Ak sa neskôr budete chcieť znova zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu vo svojej krajine pôvodu alebo na to budete mať iný dôvod, budete môcť požiadať o stiahnutie svojej registrácie v obci, kde ste si zriadili hlavné bydlisko. Túto žiadosť teda nebudete môcť podať v období medzi 1. apríla 2024 a 9. júna 2024.

  Ak ste podali žiadosť o zápis na zoznam voličov v súvislosti s európskymi voľbami už v minulosti (napríklad v súvislosti s európskymi voľbami, ktoré sa konali 2014 alebo 2019) a vaša žiadosť o zápis medzi voličov bola vtedy schválená, nemusíte už podávať novú žiadosť. Váš zápis na zoznam voličov sa uchová a ostane v platnosti pre všetky budúce európske voľby.

  Tento zápis si môžete overiť v rámci svojej obecnej správy alebo v aplikácii Mon DOSSIER na adrese https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/ (karta „Mes données“ ► „Élections“) prostredníctvom svojho elektronického povolenia na pobyt, kódu PIN a čítačky elektronických kariet.

  Rada obecného zastupiteľstva môže rozhodnúť, že vašu žiadosť neschváli a nebudete teda zapísaný(-á) na zoznam voličov.

  O tomto rozhodnutí budete informovaný(-á) úradnou cestou a písomne. Proti tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať. Informácie o odvolacom postupe sa môžete dozvedieť od svojej obecnej správy alebo na www.elections.fgov.be (karta „Électeurs“).

AKO ODOVZDAŤ PLATNÝ HLAS?

Ak má byť váš hlas platný, musíte ho odovzdať v rámci jedného zoznamu. Môžete to urobiť dvomi spôsobmi:

 • odovzdaním hlasu prostredníctvom políčka vo vrchnej časti zoznamu (hlasovanie za zoznam),
 • odovzdaním hlasu prostredníctvom políčka pri mene jedného alebo viacerých kandidátov (hlasovanie za meno).

Pokiaľ budete hlasovať za zoznam a zároveň v tomto zozname odovzdáte jeden alebo viacero hlasov za meno, hlasovanie za zoznam sa nebude brať do úvahy.

Pokiaľ budete hlasovať (za zoznam alebo za meno) na rôznych zoznamoch, váš hlas sa bude považovať za neplatný a nezapočíta sa.

Pozrite si video s vysvetlením na tomto odkaze: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(dostupné iba vo francúzskom, v holandskom a nemeckom jazyku)

ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE

V 158 obciach v regióne Flámsko, vo všetkých obciach v regióne Brusel-hlavné mesto, ako aj v nemecky hovoriacich obciach sa 9. júna 2024 uskutočnia voľby cez počítač s papierovým potvrdením, zatiaľ čo vo všetkých obciach v regióne Valónsko, ako aj v 150 obciach v regióne Flámsko sa uskutočnia tzv. papierové voľby.

Ak chcete zistiť, či môžete pomocou počítača voliť vo svojej obci, môžete sa obrátiť na volebnú komisiu svojej obce. Alebo https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/quel-mode-de-vote-dans-ma-commune.

AKO HLASOVAŤ POMOCOU POČÍTAČA?

Pozrite si video s vysvetlením na tomto odkaze: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(dostupné iba vo francúzskom, v holandskom a nemeckom jazyku)

AKO SA UCHÁDZAŤ O KANDIDATÚRU?

Ak si chcete uplatniť právo kandidovať a byť zvolený(-á) do Európskeho parlamentu v Belgicku, musíte:

 • byť štátnym(-ou) príslušníkom(-čkou) členskej krajiny Európskej únie a mať trvalé bydlisko v jednom z členských štátov,
 • byť uvedený(-á) ako kandidát(-ka) na belgickej kandidačnej listine, ktorú schválila hlavná belgická volebná komisia po tom, ako bola kandidačná listina tejto komisii predložená 12. alebo 13. apríla 2024,
 • predložiť hlavnej volebnej komisii písomné a podpísané vyhlásenie, v ktorom bude uvedené vaše hlavné bydlisko, štátna príslušnosť, miesto a dátum narodenia. Týmto vyhlásením takisto potvrdzujete, že nekandidujete v inom členskom štáte a že ste v tomto štáte k dátumu volieb (9. júna 2024) neboli zbavený(-á) práva byť volený(-á) ani vám toto právo nebolo pozastavené,
 • mať k 9. júna 2024 dovŕšený vek 18 rokov,
 • disponovať k 9. júna 2024 občianskymi a politickými právami.

Zistite viac: https://elections.fgov.be/candidats/comment-etre-candidat

POTREBUJETE ĎALŠIE INFORMÁCIE?

Obráťte sa na volebnú komisiu svojej obecnej správy.

Môžete si takisto pozrieť webové sídlo volieb vnútornej federálnej verejnej správy www.elections.fgov.be.