JSTE OBČAN EU S BYDLIŠTĚM V BELGII?

Přijďte 26. května 2019 k volbám do Evropského parlamentu!

V neděli 26. května 2019 se budou ve 27 členských státech Evropské unie konat volby členů Evropského parlamentu.

Pokud jste občanem EU a máte bydliště v Belgii, můžete se zúčastnit voleb do Evropského parlamentu v Belgii a hlasovat pro kandidáty na belgických seznamech. V takovém případě se nebudete moci zúčastnit voleb Evropského parlamentu ve Vaší zemi původu.
Žádost o zápis na seznam voličů ve Vaší obci je nutno podat nejpozději do 28. února 2019.
Pro Vaši informaci uvádíme, že belgičtí voliči budou 26. května 2019 volit také své zástupce do belgické Dolní komory a do parlamentů společenství a regionů.

KDO MŮŽE JÍT 26. KVĚTNA 2019 K VOLBÁM?

Abyste se mohli zúčastnit těchto voleb jako občan EU, musíte splňovat následujících pět podmínek:

 1. být státním příslušníkem některého z členských států Evropské unie;
 2. mít trvalé bydliště v některé z belgických obcí;
 3. být starší 18 let;
 4. mít hlasovací právo;
 5. být zapsán do seznamu voličů.
 1. Státní příslušnost

  Abyste mohli volit, musíte být ke dni voleb do Evropského parlamentu státním příslušníkem jednoho z 27 členských států, které kromě Belgie tvoří Evropskou unii: Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska nebo Švédska.
  Tato podmínka státní příslušnosti musí být splněna nejpozději do 1. března 2019, kdy se uzavírají seznamy voličů.

  Upozornění pro státní příslušníky Spojeného království: pokud dojde k „Brexitu“ před 26. květnem 2019 a Vy se zaregistrujete do seznamu voličů v Belgii, bude Vaše registrace zrušena, protože již nebudete splňovat podmínku státní příslušnosti.

 2. Bydliště

  Musíte být zapsáni rovněž do evidence obyvatel nebo do evidence cizinců belgické obce, v níž se nachází Vaše bydliště. Tato podmínka musí být splněna nejpozději do 1. března 2019.

 3. Věk

  Abyste byli oprávněni volit, musí Vám být v den voleb, tj. 26. května 2019, nejméně 18 let.

 4. Mít hlasovací právo

  Abyste mohli hlasovat, nesmí Vám být odňato ani pozastaveno volební právo podle belgických zákonů. Navíc nesmíte být zbaveni volebního práva ve Vašem státě původu na základě individuálního soudního nebo správního rozhodnutí.

 5. Seznam voličů

  Musíte být zapsáni na seznamu voličů v obci Vašeho trvalého bydliště. Za tímto účelem vyplňte formulář C/1, který můžete získat buď u správního orgánu obce Vašeho trvalého bydliště, nebo si jej vytisknout z federálních webových stránek voleb (www.elections.fgov.be).

  Je třeba, abyste nejpozději do 28. února 2019

  • buď odevzdali vyplněný formulář na obecním úřadě,
  • nebo jej zaslali poštou či e-mailem.

   Abyste zaručili právní platnost své registrace e-mailem, doporučujeme Vám následující postup:

   • vyplňte elektronicky registrační formulář;
   • uložte si registrační formulář ve formátu PDF (například pomocí aplikace „PDF Creator“);
   • tento soubor PDF podepište pomocí svého elektronického povolení k pobytu (v prohlížeči souborů PDF použijte nástroj pro připojení podpisu);
   • tento podepsaný soubor PDF zašlete e-mailem správnímu orgánu Vaší obce.

   Elektronický podpis vytvořený pomocí Vašeho elektronického povolení k pobytu má stejnou právní platnost jako vlastnoruční podpis.

  Správní orgán obce Vaši žádost přezkoumá na základě informací, které jste v tomto formuláři uvedli.

  Pokud Vás výkonný orgán místní samosprávy (Collège des bourgmestre et échevins) jako voliče schválí, obdržíte od obce oficiální oznámení.

  Jakmile bude Váš zápis do seznamu voličů schválen, budete ze zákona povinni dostavit se 26. května 2019 k volbám v souladu s volební povinností, která je v Belgii uzákoněna. Kromě toho se nebudete moci zúčastnit voleb do Evropského parlamentu ve Vaší zemi původu.

Pokud následně změníte názor a budete se chtít opět zúčastnit voleb do Evropského parlamentu ve Vaší zemi původu, případně z jiného důvodu, můžete požádat o zrušení své registrace v obci, kde jste si zřídili trvalé bydliště. Tuto žádost však nebude možné podat od 1. března 2019 do 26. května 2019.

Pokud jste již podali žádost o zápis na seznam voličů pro evropské volby (například pro evropské volby, které se konaly dne 25. května 2014) a v té době jste byli jako voliči schváleni, nemusíte již podávat novou žádost. Vaše zařazení na seznam voličů je zachováno a zůstává v platnosti pro všechny evropské volby do budoucna.

Tuto registraci si můžete ověřit u správního orgánu Vaší obce nebo v aplikaci Mon DOSSIER (Moje složka) na adrese https://www.mondossier.rrn.fgov.be (záložka „Mes données“ („Moje údaje“) ► „Élections“ („Volby“)) prostřednictvím svého elektronického povolení k pobytu, PIN kódu a elektronické čtečky karet.

Výkonný orgán místní samosprávy (Le Collège des bourgmestre et échevins) se může rozhodnout, že Vás jako voliče neschválí, a tudíž Vás ani nezapíše na seznam voličů.

Toto rozhodnutí Vám bude písemně oznámeno úřední cestou. Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat. Informace o odvolacím řízení můžete získat od správního orgánu Vaší obce nebo na webových stránkách www.elections.fgov.be (záložka „Électeurs“ („Volič“)).

JAK PLATNĚ HLASOVAT?

Aby byl Váš hlas platný, musí být uveden pouze na jednom seznamu. Toho lze docílit dvěma různými způsoby:

 • hlasováním v kolonce umístěné v horní části seznamu (hlasování podle seznamu);
 • hlasováním v kolonce umístěné vedle jména jednoho nebo více kandidátů (hlasování podle jména).

Pokud hlasujete zároveň podle seznamu a jedním nebo více hlasy i podle jmen z tohoto seznamu, nebude k hlasování podle seznamu přihlíženo.

Pokud hlasujete (podle seznamu nebo podle jména) na různých seznamech, bude Váš hlas považován za neplatný a nebude započítán.

Výkladové video naleznete v tomto odkazu: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(k dispozici pouze ve francouzštině, holandštině a v němčině)

ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ

Dne 26. května 2019 uspořádá 156 obcí ve Vlámském regionu, všechny obce v regionu Brusel-hlavní město, jakož i německy mluvící obce elektronické volby s potvrzením na papíře, zatímco všechny obce ve Valonském regionu a 152 obcí ve Vlámském regionu uspořádají volby pomocí tzv. „hlasování na papíře“.

Chcete-li zjistit, zda můžete ve Vaší obci hlasovat elektronicky, můžete kontaktovat volební službu ve Vaší obci.

JAK HLASOVAT ELEKTRONICKY?

Výkladové video naleznete v tomto odkazu: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(k dispozici pouze ve francouzštině, holandštině a v němčině)

JAK KANDIDOVAT?

Abyste mohli uplatnit svou způsobilost kandidovat a být voleni do Evropského parlamentu v Belgii, musíte:

 • být státním příslušníkem některého z členských států Evropské unie a rovněž mít bydliště v jednom z těchto členských států;
 • být uveden jako kandidát na belgickém seznamu přijatém belgickým hlavním volebním úřadem poté, co jste byli u tohoto úřadu zapsáni dne 29. nebo 30. března 2019;
 • předložit hlavnímu volebnímu úřadu písemné a podepsané prohlášení s uvedením adresy Vašeho trvalého bydliště, Vaší státní příslušnosti a místa a data Vašeho narození. V tomto prohlášení rovněž potvrzujete, že nekandidujete v jiném členském státě a že k datu konání voleb (26. května 2019) nejste zbaveni práva být voleni v tomto státě ani Vám toto právo nebylo pozastaveno;
 • ke dni 26. května 2019 jste dovršili věk 21 let;
 • ke dni 26. květnu 2019 požíváte občanských a politických práv.

Vzor tiskopisu žádosti o kandidaturu lze nalézt na internetových stránkách nazvaných „Élections“ („Volby“) Federálního ministerstva vnitra (www.elections.fgov.be).

MÁTE ZÁJEM O DALŠÍ INFORMACE?

Kontaktujte volební oddělení správního orgánu Vaší obce.

Můžete se rovněž podívat na internetovou stránku Federálního ministerstva vnitra www.elections.fgov.be, nebo kontaktovat Helpdesk služby pro volby: 02/518 21 16 - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.