EL-I KODANIKUD BELGIAS?

Hääletage 26. mail 2019 Euroopa Parlamendi valimistel!

Pühapäeval, 26. mail 2019 valitakse Euroopa Liidu 27 liikmesriigis Euroopa Parlamendi 705 liiget.

Kui olete Belgias elav ELi kodanik, on teil võimalik osaleda Belgias Euroopa Parlamendi valimistel ja teostada oma hääleõigust Belgia nimekirjade kandidaate valides. Sellisel juhul ei tohi te oma päritoluriigis Euroopa Parlamendi valimistel osaleda.
Taotlus valijate nimekirja kandmiseks tuleb esitada hiljemalt 28. veebruaril 2019.
Teave: 26. mail 2019 valivad belglased ka oma esindajad esindajatekotta ning provintside ja piirkondade parlamentidesse.

KES VÕIB 26. MAIL 2019 VALIDA?

Selleks et osaleda Euroopa kodanikuna Euroopa Parlamendi valimistel, peate vastama järgmisele viiele tingimusele:

 1. teil peab olema ELi liikmesriigi kodakondsus;
 2. teie peamine elukoht peab olema Belgia omavalitsuses;
 3. peate olema vähemalt 18-aastane;
 4. teil peab olema hääleõigus (nimetatakse ka aktiivseks valimisõiguseks);
 5. peate olema kantud valijate nimekirja.
 1. Kodakondsus

  Valimistel osalemiseks peab teil olema kodakondsus ühes järgmisest 27 liikmesriigist, mis moodustavad Euroopa Parlamendi valimiste kuupäeval Euroopa Liidu: Austria, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, või Ühendkuningriik.
  Kodakondsuse tingimus peab olema täidetud hiljemalt 1. märtsil 2019, mis on valijate nimekirja sulgemise kuupäev.

  Ühendkuningriigi kodanikud: kui Brexit toimub enne 26. maid 2019 ja olete lasknud end Belgias valijana registreerida, tühistatakse teie registreerimine, kuna sel juhul te kodakondsuse tingimust enam ei täida.

 2. Elukoht

  Lisaks peate olema registreeritud oma elukohajärgse Belgia valla elanike registris või välismaalaste registris. See tingimus peab olema täidetud hiljemalt 1. märtsil 2019.

 3. Vanus

  Valimistel osalemiseks peate olema hiljemalt valimiste päeval, 26. mail 2019, 18 aastat vana.

 4. Hääleõigus (nimetatakse ka aktiivseks valimisõiguseks)

  Valimistel osalemiseks ei tohi te olla Belgia seaduses sätestatud juhtudel hääleõigusest ilma jäetud ja teie hääleõigus ei tohi olla peatatud. Lisaks ei tohi teilt hääleõigus olla teie päritoluriigis kohtuotsuse või haldusmäärusega ära võetud.

 5. Valijate nimekiri

  Peate olema kantud oma peamise elukoha järgsesse valijate nimekirja. Sel eesmärgil täitke vorm C/1, mis on kättesaadav teie peamise elukoha järgses vallavalitsuses või mida on võimalik välja printida föderaalsel valimiste leheküljel (www.wahlen.fgov.bewww.elections.fgov.bewww.verkiezingen.fgov.be).

  Täidetud vorm tuleb esitada hiljemalt 28. veebruaril 2019:

  • kohalikus vallamajas
  • või kirja, faksi või e-posti teel.

   Selleks et tagada e-posti teel registreerimise õiguslik kehtivus, palume teil toimida järgmiselt.

   • Täitke registreerimisvorm elektrooniliselt.
   • Salvestage registreerimisvorm PDF-failina (kasutades näiteks rakendust PDF Creator).
   • Allkirjastage fail, kasutades oma elektroonilist välismaalase kaarti (PDF-lugejas peate kasutama digiallkirja rakendust).
   • Saatke allkirjastatud PDF-fail e-postiga vallavalitsusele.

   Teie välismaalase kaardiga antud digiallkiri on seaduse järgi käsitsi kirjutatud allkirjaga võrdne.

  Sellel vormil esitatud andmete alusel vaatab vallavalitsus seejärel teie taotluse läbi.

  Kui linna- või vallavalitsus kinnitab teid valijaks, saadetakse teile omavalitsuse ametlik teade.

  Alates hetkest, kui teie registreerimine valijate nimekirja on kinnitatud, olete vastavalt Belgias kehtivale valimiskohustusele seaduse alusel kohustatud 26. mail 2019 oma Belgia vallas valima minema. Peale selle ei tohi te oma päritoluriigis Euroopa Parlamendi valimistel osaleda.

Kui te hiljem soovite jälle osaleda Euroopa Parlamendi valimistel oma päritoluriigis või muul põhjusel, on teil võimalik taotleda enda registreerimise tühistamist vallas, mille olete kindlaks määranud oma peamise elukohana. Seda taotlust ei tohi siiski esitada ajavahemikul 1. märtsist 2019 kuni 26. maini 2019.

Võib-olla olete ka juba varem taotlenud enda registreerimist Euroopa Parlamendi valijate nimekirja (näiteks Euroopa Parlamendi valimisteks 25. mail 2014). Kui teid sel ajal kinnitati valijaks, ei ole teil vaja uut taotlust esitada. Te jääte valijate nimekirja registreerituks ja teie registreerimine jääb kehtima kõikideks tulevasteks Euroopa Parlamendi valimisteks.

Teil on võimalik enda registreerimist kontrollida oma vallavalitsuses või elektroonilise elamisloa, PIN-koodi ja elektroonilise kaardilugeja alusel rakenduses MEINE AKTE veebiaadressil https://meineakte.rrn.fgov.behttps://mondossier.rrn.fgov.behttps://www.mijndossier.rrn.fgov.be (vahekaart „Meine Daten“ ► „Wahlen“).

Linna- või vallavalitsus võib otsustada, et teid ei kinnitata valijaks ega kanta seega valijate nimekirja.

Sellest otsusest teatatakse teile ametlikult kirjalikus vormis. Teil on võimalik esitada otsuse peale edasikaebus. Teave edasikaebuse menetluse kohta on kättesaadav vallavalitsuses või veebilehel www.wahlen.fgov.bewww.elections.fgov.bewww.verkiezingen.fgov.be (vahekaart „Wähler“).

KUIDAS ANDA OMA HÄÄL KEHTIVAL VIISIL?

Selleks et teie hääletamine oleks kehtiv, võite valida ainult ühest nimekirjast. Teil on võimalik anda hääl kahel viisil:

 • nimekirja päises oleval väljal (nimekirja hääl)
 • või ühe või mitme kandidaadi nime kõrval oleval väljal (eelishääl).

Kui annate ühes ja samas nimekirjas ühtaegu nimekirja hääle ja ühe või mitu eelishäält, ei võeta nimekirja häält arvesse.

Kui annate oma hääle (nimekirja või eelishääled) eri nimekirjades, loetakse teie hääletamine kehtetuks ja seda ei arvestata.

Selgitav video on kättesaadav selle lingi kaudu: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(Olemas ainult saksa, prantsuse ja hollandi keeles)

ELEKTROONILISED VALIMISED

26. mail 2019 korraldatakse Flaami piirkonna 156 vallas, pealinna Brüsseli piirkonna kõikides valdades ja saksakeelsetes valdades valimised arvutis koos pabertõendiga, samas kui Valloonia piirkonna kõikides valdades ja 152 Flaami piirkonna valdades korraldatakse valimised traditsiooniliselt paberil hääletamisega.

Soovite teada, kas ka teie vallas valitakse elektrooniliselt? Selle kohta saab teile teavet anda teie vallavalitsuses valimiste eest vastutav teenistus.

KUIDAS ARVUTIS VALIDA?

Selgitav video on kättesaadav selle lingi kaudu: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(Olemas ainult saksa, prantsuse ja hollandi keeles)

KUIDAS SAATE KANDIDEERIDA?

Selleks et teid saaks Belgias Euroopa Parlamenti valida (valitavuse õigus, nimetatakse ka passiivseks valimisõiguseks), peate

 • olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja ka teie elukoht peab olema Euroopa Liidu liikmesriigis;
 • kandidaadina kirjas olema Belgia valimisettepanekus, mis esitatakse 29. või 30. märtsil 2019 Belgia keskvalimiskomisjonile ja mille keskvalimiskomisjon vastu võtab;
 • esitama keskvalimiskomisjonile allkirjastatud kirjaliku avalduse, milles on märgitud teie peamise elukoha aadress, teie kodakondsus, teie sünnikoht ja -kuupäev ning milles kinnitate, et ei kandideeri Euroopa Liidu teises liikmesriigis ning valimiste päeval (26. mail 2019) ei ole teilt selles riigis valitavuse õigust ära võetud ega seda peatatud;
 • olema 26. mail 2019. aastal 21 aastat vana;
 • omama 26. mail 2019 kodaniku- ja poliitilisi õigusi.

Valimisettepanekute näidis on kättesaadav valimiste veebilehel (www.wahlen.fgov.bewww.elections.fgov.bewww.verkiezingen.fgov.be).

LISATEAVE?

Pöörduge oma vallavalitsuse valimiste eest vastutava teenistuse poole.

Teil on võimalik tutvuda ka föderaalse siseasjade talituse valimiste veebilehega – www.wahlen.fgov.bewww.elections.fgov.bewww.verkiezingen.fgov.be - või võtta ühendust valimisteenistuse abiliiniga – 02 518 21 16 – helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.