SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII?

Jeśli tak, mogą Państwo głosować 9 czerwca 2024 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego!

 

W niedzielę 9 czerwca 2024 roku w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej będą wybierani posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej przebywający na terytorium w Belgii mogą wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Belgii i oddać głos na kandydatów umieszczonych na listach belgijskich. W takim przypadku uczestniczenie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Państwa kraju pochodzenia nie będzie możliwe.

Wniosek o wpis na listę wyborców w swojej gminie należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2024 roku.

Informujemy również, że 9 czerwca 2024 roku wyborcy belgijscy będą również wybierać swoich przedstawicieli do Izby Reprezentantów oraz do parlamentów wspólnot i regionów.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ 9 CZERWCA 2024 ROKU?

Aby wziąć udział w tych wyborach jako obywatele Unii Europejskiej, muszą Państwo spełnić pięć warunków. Należy:

 1. mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 2. mieć główne miejsce zamieszkania w jednej z gmin w Belgii,
 3. mieć ukończone 16 lat,
 4. mieć czynne prawo wyborcze,
 5. być wpisanym na liście wyborców (Minimalny wiek rejestracji: 14 lat).

 

 1. Obywatelstwo

  Aby być uprawnionym do głosowania, w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego należy posiadać obywatelstwo jednego z 26 państw członkowskich tworzących z Belgią Unię Europejską: Austrii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch.

  Warunek dotyczący obywatelstwa musi zostać spełniony nie później niż 1 kwietnia 2024 roku, w dniu zamknięcia list wyborczych.

 2. Miejsce zamieszkania

  Muszą być Państwo ponadto wpisani w ewidencji ludności lub w ewidencji cudzoziemców w gminie, w której przebywają Państwo w Belgii. Ten warunek musi zostać spełniony najpóźniej do 1 kwietnia 2024 roku.

 3. Wiek

  Aby być uprawnionym do głosowania, muszą Państwo mieć ukończone 16 lat w dniu wyborów, 9 czerwca 2024 roku.

 4. Czynne prawo wyborcze

  Aby być uprawnionym do głosowania, nie mogą Państwo podlegać żadnemu z przypadków pozbawienia lub zawieszenia praw wyborczych przewidzianych przez prawo belgijskie. Nie mogą Państwo również uprzednio utracić swojego czynnego prawa wyborczego na mocy orzeczenia sądu, będącego wynikiem postępowania cywilnego lub karnego, wydanego w Państwa kraju pochodzenia.

 5. Lista wyborców

  Muszą być Państwo wpisani na listę wyborców w gminie będącej Państwa głównym miejscem zamieszkania. W tym celu należy wypełnić formularz C/1, online pod adresem www.inscription.elections.fgov.be lub który można uzyskać w urzędzie gminy Państwa głównego miejsca zamieszkania.

  Wypełniony formularz należy najpóźniej do 31 marca 2024 roku.

   

  Jeśli burmistrz gminy i rada miejska przyznają Państwu status wyborcy, zostaną Państwo o tym oficjalnie powiadomieni przez gminę.

  Po zatwierdzeniu Państwa rejestracji na liście wyborców są Państwo ustawowo zobowiązani do głosowania w dniu 9 czerwca 2024 roku (w Belgii obowiązuje przymus wyborczy). W takim przypadku nie mogą Państwo uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego w swoim kraju pochodzenia.

  Jeśli później będą Państwo chcieli wziąć udział ponownie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w swoim kraju pochodzenia, lub z innego powodu, mogą Państwo złożyć wniosek o wykreślenie Państwa wpisu w gminie, w której ustanowili Państwo swoje główne miejsce zamieszkania. Takiego wniosku nie można jednak złożyć między 1 kwietnia 2024 roku i 9 czerwca 2024 roku.

  Jeśli już wcześniej złożyli Państwo wniosek o wpis na listę wyborców do wyborów europejskich (na przykład przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 2014 lub 2019) i został Państwu przyznany status wyborcy, nie muszą Państwo składać wniosku ponownie. Państwa wpis na listę wyborców jest zachowany i pozostaje aktualny dla wszystkich przyszłych wyborów europejskich.

  Mogą Państwo sprawdzić ten wpis w urzędzie gminy lub w aplikacji „Mon DOSSIER” pod adresem https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/ (karta „Mes données” (Moje dane) ► „Élections” (Wybory)) za pomocą elektronicznej karty pobytu, kodu PIN i czytnika kart elektronicznych.

  Burmistrz i rada miejska mogą podjąć decyzję o nieprzyznaniu Państwu statusu wyborcy, a zatem o niewpisaniu Państwa na listę wyborców.

  O powyższej decyzji zostaną Państwo urzędowo powiadomieni na piśmie. Od tej decyzji mogą się Państwo odwołać. Wszelkie informacje dotyczące procedury odwoławczej można uzyskać w urzędzie gminy lub na stronie internetowej www.elections.fgov.be (Karta „Électeurs” (Wyborca)).

JAK ODDAĆ WAŻNY GŁOS?

Aby głos był ważny, należy go oddać na tylko jedną listę. Można to zrobić na 2 różne sposoby:

 • oddać głos w polu w nagłówku listy (głos na listę),
 • oddać głos w polu obok imienia i nazwiska jednego lub kilku kandydatów (głos imienny).

Jeśli w obrębie jednej listy jednocześnie oddadzą Państwo głos na listę oraz oddadzą jeden lub kilka głosów imiennych, głos oddany na listę nie będzie brany pod uwagę.

Jeśli oddadzą Państwo głosy (na listę lub imienne) na różne listy, głos uznaje się za nieważny.

Film instruktażowy można znaleźć pod adresem https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(dostępny wyłącznie w języku francuskim, holenderskim i niemieckim)

GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE

9 czerwca 2024 roku 158 gmin w Regionie Flamandzkim, wszystkie gminy w Regionie Stołecznym Brukseli, a także gminy niemieckojęzyczne przeprowadzą wybory w głosowaniu przy użyciu komputerów z potwierdzeniem w postaci papierowej, podczas gdy wszystkie gminy w Regionie Walonii, jak również 150 gmin w Regionie Flamandzkim przeprowadzą wybory z użyciem kart papierowych.

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, czy w Państwa gminie możliwe będzie głosowanie elektroniczne, prosimy skontaktować się z działem ds. wyborów w Państwa urzędzie gminy. Lub https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/quel-mode-de-vote-dans-ma-commune.

JAK GŁOSOWAĆ PRZY UŻYCIU KOMPUTERA?

Film instruktażowy można znaleźć pod adresem https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(dostępny wyłącznie w języku francuskim, holenderskim i niemieckim)

JAK ZGŁOSIĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ?

Jeśli chcą Państwo wykorzystać swoje bierne prawo wyborcze w Belgii i zostać wybranym do Parlamentu Europejskiego, muszą Państwo:

 • mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, a także mieć miejsce zamieszkania w jednym z tych państw członkowskich,
 • być wpisani jako kandydat na belgijską listę kandydatów, którą zatwierdza belgijska komisja wyborcza, po zgłoszeniu w tej komisji w dniu 12 lub 13 kwietnia 2024 roku,
 • dostarczyć komisji wyborczej pisemne i podpisane oświadczenie, z podaniem adresu głównego miejsca zamieszkania oraz miejsca i daty urodzenia. W oświadczeniu tym należy ponadto potwierdzić, że nie kandydują Państwo do Parlamentu Europejskiego w żadnym innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz że na dzień wyborów (9 czerwca 2024 roku) nie utracili Państwo biernego prawa wyborczego ani nie zostali Państwo zawieszeni w tym prawie,
 • w dniu 9 czerwca 2024 roku mieć ukończone 18 lat,
 • w dniu 9 czerwca 2024 roku posiadać pełne prawa obywatelskie i polityczne.

Dowiedz się więcej: https://elections.fgov.be/candidats/comment-etre-candidat

DODATKOWE INFORMACJE?

Zachęcamy do kontaktu z działem ds. wyborów w Państwa urzędzie gminy.

Można też zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Federalnego Urzędu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych www.elections.fgov.be.