SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII?

Jeśli tak, mogą Państwo głosować 26 maja 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego!

W niedzielę 26 maja 2019 roku w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej będą wybierani posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej przebywający na terytorium w Belgii mogą wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Belgii i oddać głos na kandydatów umieszczonych na listach belgijskich. W takim przypadku uczestniczenie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Państwa kraju pochodzenia nie będzie możliwe.
Wniosek o wpis na listę wyborców w swojej gminie należy złożyć najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.
Informujemy również, że 26 maja 2019 roku wyborcy belgijscy będą również wybierać swoich przedstawicieli do Izby Reprezentantów oraz do parlamentów wspólnot i regionów.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ 26 MAJA 2019 ROKU?

Aby wziąć udział w tych wyborach jako obywatele Unii Europejskiej, muszą Państwo spełnić pięć warunków. Należy:

 1. mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 2. mieć główne miejsce zamieszkania w jednej z gmin w Belgii,
 3. mieć ukończone 18 lat,
 4. mieć czynne prawo wyborcze,
 5. być wpisanym na liście wyborców.
 1. Obywatelstwo

  Aby być uprawnionym do głosowania, w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego należy posiadać obywatelstwo jednego z 27 państw członkowskich tworzących z Belgią Unię Europejską: Austrii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch lub Zjednoczonego Królestwa.
  Warunek dotyczący obywatelstwa musi zostać spełniony nie później niż 1 marca 2019 roku, w dniu zamknięcia list wyborczych.

  Uwaga dotycząca obywateli Zjednoczonego Królestwa: jeśli Brexit nastąpi przed 26 maja 2019 roku, a zarejestrowali się Państwo, aby głosować w Belgii, Państwa rejestracja zostanie anulowana, ponieważ nie będą już Państwo spełniać warunku dotyczącego obywatelstwa.

 2. Miejsce zamieszkania

  Muszą być Państwo ponadto wpisani w ewidencji ludności lub w ewidencji cudzoziemców w gminie, w której przebywają Państwo w Belgii. Ten warunek musi zostać spełniony najpóźniej do 1 marca 2019 roku.

 3. Wiek

  Aby być uprawnionym do głosowania, muszą Państwo mieć ukończone 18 lat w dniu wyborów, 26 maja 2019 roku.

 4. Czynne prawo wyborcze

  Aby być uprawnionym do głosowania, nie mogą Państwo podlegać żadnemu z przypadków pozbawienia lub zawieszenia praw wyborczych przewidzianych przez prawo belgijskie. Nie mogą Państwo również uprzednio utracić swojego czynnego prawa wyborczego na mocy orzeczenia sądu, będącego wynikiem postępowania cywilnego lub karnego, wydanego w Państwa kraju pochodzenia.

 5. Lista wyborców

  Muszą być Państwo wpisani na listę wyborców w gminie będącej Państwa głównym miejscem zamieszkania. W tym celu należy wypełnić formularz C/1, który można uzyskać w urzędzie gminy Państwa głównego miejsca zamieszkania lub wydrukować z federalnej strony poświęconej wyborom (www.elections.fgov.be).

  Wypełniony formularz należy najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.

  • złożyć urzędzie gminy lub
  • przesłać go listownie lub pocztą elektroniczną.

   Aby zapewnić prawną ważność rejestracji z użyciem poczty e-mail, zachęcamy do przestrzegania następującej procedury:

   • wypełnić drogą elektroniczną formularz rejestracyjny,
   • zapisać formularz rejestracyjny w formacie PDF (np. za pomocą aplikacji takiej jak „PDF Creator”),
   • podpisać ten plik PDF za pomocą elektronicznej karty pobytu (w aplikacji obsługującej pliki PDF należy użyć narzędzia do składania podpisów),
   • przesłać ten podpisany plik PDF do urzędu gminy za pośrednictwem poczty e-mail.

   Podpis elektroniczny złożony za pomocą elektronicznej karty pobytu ma taką samą moc prawną jak podpis odręczny.

  Urząd gminy rozpatrzy Państwa wniosek na podstawie informacji podanych w tym formularzu.

  Jeśli burmistrz gminy i rada miejska przyznają Państwu status wyborcy, zostaną Państwo o tym oficjalnie powiadomieni przez gminę.

  Po zatwierdzeniu Państwa rejestracji na liście wyborców są Państwo ustawowo zobowiązani do głosowania w dniu 26 maja 2019 roku (w Belgii obowiązuje przymus wyborczy). W takim przypadku nie mogą Państwo uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego w swoim kraju pochodzenia.

Jeśli później będą Państwo chcieli wziąć udział ponownie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w swoim kraju pochodzenia, lub z innego powodu, mogą Państwo złożyć wniosek o wykreślenie Państwa wpisu w gminie, w której ustanowili Państwo swoje główne miejsce zamieszkania. Takiego wniosku nie można jednak złożyć między 1 marca 2019 roku i 26 maja 2019 roku.

Jeśli już wcześniej złożyli Państwo wniosek o wpis na listę wyborców do wyborów europejskich (na przykład przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja 2014 roku) i został Państwu przyznany status wyborcy, nie muszą Państwo składać wniosku ponownie. Państwa wpis na listę wyborców jest zachowany i pozostaje aktualny dla wszystkich przyszłych wyborów europejskich.

Mogą Państwo sprawdzić ten wpis w urzędzie gminy lub w aplikacji „Mon DOSSIER” pod adresem https://www.mondossier.rrn.fgov.be (karta „Mes données” (Moje dane) ► „Élections” (Wybory)) za pomocą elektronicznej karty pobytu, kodu PIN i czytnika kart elektronicznych.

Burmistrz i rada miejska mogą podjąć decyzję o nieprzyznaniu Państwu statusu wyborcy, a zatem o niewpisaniu Państwa na listę wyborców.

O powyższej decyzji zostaną Państwo urzędowo powiadomieni na piśmie. Od tej decyzji mogą się Państwo odwołać. Wszelkie informacje dotyczące procedury odwoławczej można uzyskać w urzędzie gminy lub na stronie internetowej www.elections.fgov.be (Karta „Électeurs” (Wyborca)).

JAK ODDAĆ WAŻNY GŁOS?

Aby głos był ważny, należy go oddać na tylko jedną listę. Można to zrobić na 2 różne sposoby:

 • oddać głos w polu w nagłówku listy (głos na listę),
 • oddać głos w polu obok imienia i nazwiska jednego lub kilku kandydatów (głos imienny).

Jeśli w obrębie jednej listy jednocześnie oddadzą Państwo głos na listę oraz oddadzą jeden lub kilka głosów imiennych, głos oddany na listę nie będzie brany pod uwagę.

Jeśli oddadzą Państwo głosy (na listę lub imienne) na różne listy, głos uznaje się za nieważny.

Film instruktażowy można znaleźć pod adresem https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(dostępny wyłącznie w języku francuskim, holenderskim i niemieckim)

GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE

26 maja 2019 roku 156 gmin w Regionie Flamandzkim, wszystkie gminy w Regionie Stołecznym Brukseli, a także gminy niemieckojęzyczne przeprowadzą wybory w głosowaniu przy użyciu komputerów z potwierdzeniem w postaci papierowej, podczas gdy wszystkie gminy w Regionie Walonii, jak również 152 gmin w Regionie Flamandzkim przeprowadzą wybory z użyciem kart papierowych.

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, czy w Państwa gminie możliwe będzie głosowanie elektroniczne, prosimy skontaktować się z działem ds. wyborów w Państwa urzędzie gminy.

JAK GŁOSOWAĆ PRZY UŻYCIU KOMPUTERA?

Film instruktażowy można znaleźć pod adresem https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(dostępny wyłącznie w języku francuskim, holenderskim i niemieckim)

JAK ZGŁOSIĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ?

Jeśli chcą Państwo wykorzystać swoje bierne prawo wyborcze w Belgii i zostać wybranym do Parlamentu Europejskiego, muszą Państwo:

 • mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, a także mieć miejsce zamieszkania w jednym z tych państw członkowskich,
 • być wpisani jako kandydat na belgijską listę kandydatów, którą zatwierdza belgijska komisja wyborcza, po zgłoszeniu w tej komisji w dniu 29 lub 30 marca 2019 roku,
 • dostarczyć komisji wyborczej pisemne i podpisane oświadczenie, z podaniem adresu głównego miejsca zamieszkania oraz miejsca i daty urodzenia. W oświadczeniu tym należy ponadto potwierdzić, że nie kandydują Państwo do Parlamentu Europejskiego w żadnym innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz że na dzień wyborów (26 maja 2019 roku) nie utracili Państwo biernego prawa wyborczego ani nie zostali Państwo zawieszeni w tym prawie,
 • w dniu 26 maja 2019 roku mieć ukończone 21 lat,
 • w dniu 26 maja 2019 roku posiadać pełne prawa obywatelskie i polityczne.

Wzór formularza zgłoszeniowego dla kandydatów został umieszczony na stronie internetowej Federalnego Urzędu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącej wyborów (www.elections.fgov.be).

DODATKOWE INFORMACJE?

Zachęcamy do kontaktu z działem ds. wyborów w Państwa urzędzie gminy.

Można też zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Federalnego Urzędu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych www.elections.fgov.be, lub skontaktować się z Call Center działu wyborów: 02/518 21 16 - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.