ВИЕ СТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИН С МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ В БЕЛГИЯ?

Елате и гласувайте на 26 май 2019 г. на изборите за Европейски парламент!

На 26 май 2019 г., неделя, ще се избират членовете на Европейския парламент в 27-те държави — членки на Европейския съюз.

Ако сте европейски гражданин с местопребиваване в Белгия, можете да участвате на изборите за Европейски парламент в Белгия, като гласувате за кандидати от белгийските избирателни списъци. Съответно няма да можете да гласувате на изборите за Европейски парламент във вашата държава по произход.
За целта трябва да подадете молба за включване в списъка на избирателите по община до 28 февруари 2019 г.
Освен това на 26 май 2019 г. белгийските избиратели ще избират и представителите в Камарата на представителите и на парламентите по общност и регион.

КОЙ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА НА 26 МАЙ 2019 г.?

За да гласувате на тези избори като европейски гражданин, трябва да отговаряте на пет условия, а именно:

 1. да имате гражданство на една от държавите — членки на Европейския съюз;
 2. основното Ви местопребиваване да бъде в белгийска община;
 3. да сте навършили 18 години;
 4. да имате право да гласувате;
 5. да се включен/а в списъка с избиратели.
 1. Гражданство

  За да можете да гласувате, трябва да сте гражданин на една от 27-те държави — членки на Европейския съюз, към датата на изборите за Европейски парламент, заедно с Белгия: Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Италия, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединено кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска, Чешка република или Швеция.
  Условието за гражданство трябва да бъде изпълнено най-късно до 1 март 2019 г., когато ще бъдат одобрени избирателните списъци.

  Гражданите от Обединеното кралство трябва да обърнат внимание на следното: в случай че Брекзит влезе в сила до 26 май 2019 г. и сте се регистрирали да гласувате в Белгия, ще трябва да анулирате регистрацията си, тъй като вече няма да отговаряте на условието за гражданство.

 2. Местопребиваване

  Също така трябва да имате регистрация в регистъра на населението или в регистъра на чужденците по община на местопребиваване в Белгия. Това условие трябва да бъде изпълнено най-късно на 1 март 2019 г.

 3. Възраст

  За да можете да гласувате, трябва да имате навършени 18 години към датата на изборите, 26 май 2019 г.

 4. Право на гласуване

  За да можете да гласувате, не трябва да попадате в някой от случаите на изключение или временно прекратяване на избирателното право, предвидени в белгийското законодателство. Освен това не трябва да Ви е отнето правото на гласуване в държавата по произход, в резултат на съдебно или административно решение.

 5. Списък на избирателите

  Трябва да сте включен/а в списъка на избирателите на общината по основния ви адрес на местопребиваване. За целта трябва да попълните формуляр C/1, който можете да вземете от общинската администрация по основния Ви адрес на местопребиваване, или да го отпечатате от федералния интернет сайт за изборите (www.elections.fgov.be).

  Към 28 февруари 2019 г. най-късно трябва

  • да сте подали попълнения формуляр в общината, или
  • да сте го изпратили по пощата или по имейл.

   За да бъде валидна регистрацията Ви по имейл, трябва да направите следното:

   • попълнете по електронен път формуляра за регистрация;
   • запишете формуляра за регистрация във формат PDF (например с приложение като PDF Creator);
   • подпишете PDF файла с електронната Ви карта за местопребиваване (в програма за PDF файлове трябва да използвате инструмента за подписване);
   • изпратете подписания PDF файл до общинската администрация по имейл.

   Електронният подпис, положен с електронната Ви карта за местопребиваване, има същата законова валидност като ръчно положения подпис.

  Общинската администрация ще разгледа молбата Ви въз основа на посочените от Вас данни във формуляра.

  Ако получите одобрение да гласувате от Съвета на кметовете и градските съветници, ще получите официално становище от общината.

  От момента, в който регистрацията Ви в списъка на избирателите бъде одобрена, ще бъдете законно задължени да гласувате на 26 май 2019 г. в съответствие със задължението за гласуване в Белгия. В допълнение няма да можете да гласувате на изборите за Европейски парламент в държавата Ви по произход.

Ако на по-късен етап по каквато и да е причина, или при желание да участвате на изборите за Европейски парламент отново в държавата Ви по произход, ще трябва да заявите регистрацията Ви в общината, където сте установили основното си местопребиваване, да бъде анулирана. Такава молба няма да може да подадете в периода от 1 март 2019 г. до 26 май 2019 г.

Ако сте подавали молба за регистрация в списъка на избирателите за европейските избори в миналото (например за европейските избори, проведени на 25 май 2014 г.) и към онзи момент сте получили одобрение като избирател, не трябва да подавате нова молба. Вашата регистрация в списъка с избиратели се пази и остава валидна за всички предстоящи европейски избори.

Това може да бъде проверено в общинската администрация или в приложението „Mon DOSSIER“ на следния адрес https://www.mondossier.rrn.fgov.be (раздел „Mes données (Моите данни)“ ► „Élections (Избори)“) чрез електронната си карта за местопребиваване, Вашия ПИН код и четец на електронни карти.

Съветът на кметовете и градските съветници може да реши да не Ви одобри като избирател и съответно да не бъдете включен/а в списъка с избиратели.

Това решение се съобщава официално и в писмен вид. Съответно може да бъде и обжалвано. Можете да получите информация за процедурата за обжалване от общинската администрация или от сайта www.elections.fgov.be (раздел „Électeurs (Избирател)“).

КАК ДА ГЛАСУВАТЕ С ВАЛИДЕН ВОТ?

За да бъде валиден вашият вот, трябва да гласувате само в един списък. Това може да стане по два начина:

 • като отбележите своя вот в полето в челната позиция от списък (вот по списък);
 • като отбележите своя вот в полето, намиращо се отстрани до името на един или повече кандидати (поименен вот).

Ако гласувате едновременно по списък и с един или повече поименни вота в този списък, вотът по списък няма да бъде признат.

Ако гласувате (по списък или поименно) в различни списъци, вотът Ви ще бъде анулиран и няма да бъде преброен.

Ще намерите видеоклипа с разяснения на тази връзка: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/vote-papier
(наличен единствено на немски, нидерландски и френски език)

ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ

На 26 май 2019 г. 156 общини от фламандския регион, всички общини от региона на Брюксел-столица, както и немскоговорящите общини ще проведат изборите по електронен път с доказателство на хартиен носител, докато всички общини във валонския регион, както и общините 152 във фламандския регион ще проведат изборите чрез т.нар. „вот на хартия“.

За да разберете дали имате право да гласувате по електронен път във Вашата община, трябва да се свържете със служба „Избори“ в общината.

КАК СЕ ГЛАСУВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ?

Ще намерите видеоклипа с разяснения на тази връзка: https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique
(наличен единствено на немски, нидерландски и френски език)

КАК ДА ИЗДИГНЕТЕ КАНДИДАТУРАТА СИ?

За да можете да упражните правото си на избираемост и да бъдете избиран/а в Белгия в Европейския парламент, е необходимо:

 • да сте гражданин на държава — членка на Европейския съюз, и да имате постоянен адрес в една от държавите членки;
 • да сте включен/а като кандидат в белгийски избирателен списък, одобрен от централната избирателна комисия на Белгия, след като е депозиран в тази комисия на 29 или 30 март 2019 г.;
 • да представите в централната избирателна комисия подписана писмена декларация, в която да е посочен адресът на постоянното Ви местопребиваване, Вашето гражданство, място и дата на раждане. В тази декларация удостоверявате също така, че не сте кандидат в друга държава членка, и не Ви е отнето, временно или постоянно, правото на избираемост в тази държава към датата на изборите (26 май 2019 г.);
 • да имате навършени 21 години към 26 май 2019 г.;
 • да се ползвате от своите граждански и политически права към 26 май 2019 г.

Образецът на формуляра за кандидатура може да бъде изтеглен от интернет сайта за изборите на Федералната публична служба за вътрешните работи (www.elections.fgov.be).

НЕОБХОДИМА ВИ Е ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ?

Свържете се със службата „Избори“ към Вашата общинска администрация.

Също така можете да направите справка на интернет сайта за изборите на Федералната публична служба за вътрешните работи, www.elections.fgov.be, или да се свържете с отдела за помощ на служба „Избори“: 02/518 21 16 – helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.